Alle må føle eierskap til komponeringsprosessen


Av Jonas Frøystadvåg Skovdahl

Jonas har master i musikkpedagogikk fra Norges Musikkhøgskole og har jobbet som barneskolelærer i seks år hvor han blant annet underviser i musikk på mellomtrinnet. Han er opptatt av at elevene skal få rask tilgang til å utfolde seg kreativt i komponeringsarbeidet og mener Veslefrikkmetoden bidro til dette på en systematisk og god måte.

Skolens navn:

Godlia skole

Klasse: 6. trinn

Antall elever: 27

Forutsetninger: 

Elevene hadde tidligere laget små rytmiske og melodiske komposisjoner i mindre grupper med grafisk notasjon, men dette var første gang elevene og lærer skulle gjennomføre et større komposisjonsarbeid i full klasse. Noen av elevene valgte å ta med instrumenter fra annen musikkopplæring inn i prosjektet. Prosjektet skulle ende opp som konsert for resten av skolen.

FAGLIG OPPLEGG

FORARBEID

I forkant av prosjektet snakket vi mye om hva det vil si å komponere på ulike måter og så deler av filmen Komponere. Vi brukte i det store og hele Veslefrikkmetoden fra A til Å, og brukte filmene som inngangsport til de ulike stadiene i prosjektet.

Det var viktig å forberede elevene på at det å komponere i fellesskap som hel klasse kunne være utfordrende, samtidig som jeg poengterte at jeg ønsket at alle skulle føle et eierskap til det vi skulle lage. Ved Godlia skole har vi i flere år benyttet oss av læringspartnere som et ledd i å fremme læring og aktivisere alle elevene. Dette gjennomsyrer også musikkundervisningen, og det var naturlig å bruke dette inn i Veslefrikkmetoden. Læringspartnersamarbeidet ble derfor en naturlig del av særlig de første fasene i komposisjonsarbeidet.

VESLEFRIKKMETODEN

VALG AV TEMA

Vi startet med å se filmen Velge tema. Etter å ha snakket litt felles rundt dette, satt elevene seg sammen i læringspartnerpar og skrev ned forslag til ulike temaer de kunne tenke seg. Parene presenterte så det de hadde kommet frem til, og alle forslag ble en del av et felles tankekart på tavla. Videre fulgte en felles diskusjon på hva som kunne regnes som mer overordnede og helhetlige temaer, og slik minsket vi i fellesskap ned antallet forslag. Til slutt hadde vi en felles avstemning om hvilket overordnet tema vi skulle velge.

EKSPERIMENTERE

Vi startet med å se filmen Eksperimentere. LP-parene fikk så i oppgave å finne nøkkelord og motsetningspar som kunne passe til temaet. Elevene presenterte og vi lagde en felles liste på tavla. Videre så vi om det var mulig å fjerne noe fra lista, slik at vi sto igjen med ett sett med nøkkelord og motsetningspar som vi kunne ta med oss videre. Til slutt lagde vi en idébank med ulike lydkilder og instrumenter i tilknytning til det vi hadde kommet frem til.

SKISSERE FORM

Etter at vi så oss fornøyde med idébanken bestående av ulike lydkilder, instrumenter og tekst skulle vi lage formskisse. Igjen skulle LP-parene sammen lage en skriftlig formskisse som skulle presenteres for klassen. Dette gjorde vi i tilknytning til filmen Skissere en form. Til slutt drøftet vi i fellesskap hva som var likheter og ulikheter i de ulike formskissene, og lagde til slutt en felles formskisse på tavla som vi tok med oss videre.

KOMPONERE

I denne fasen hadde vi formskissen på tavla. Vi jobbet i starten med enkelte deler av formskissen hvor vi lette, lyttet og bygde opp delene. Etter hvert kunne vi jobbe mer helhetlig med komposisjonen. Noen av elevene fikk roller som dirigenter for ”sine” grupper. Innimellom brukte vi lydopptaker for å lytte til det vi hadde kommet frem til. Vi startet også hver time med å lytte til det siste vi hadde gjort forrige time.

ØVE

Siste uka før konserten øvde vi i skolens aula. Elevene ble enige om at de hadde lyst til å bruke kostymer på konserten.

FREMFØRE

Vi holdt konsert for resten av skolen i skolens aula, med selvlagde kostymer tilpasset komposisjonen.

ERFARINGER OG TIPS TIL ANDRE

I etterkant snakket vi sammen om hvordan elevene syntes det hadde vært å holde på med prosjektet. Elevene trakk i særlig grad frem dette med eierskap til musikken som positivt, og at de selv i stor grad hadde vært ansvarlige for prosessen og resultatet.

Som lærer erfarte jeg at LP-samarbeidet var en fin måte å involvere alle elevene på i de første fasene, og jeg opplevde at dette bidro til høy grad av felles og inkluderende elevaktivitet.

  • elever som trenger mestringsopplevelser på skolen kan gis viktige roller i komposisjonen, som de andre elevene er avhengige av.
  • elevene syntes det var gøy å kle seg ut med selvlagde kostymer

Det blir en del venting underveis når man jobber i full klasse, så neste gang vil jeg se på muligheter for å jobbe mer med enkelte deler av komposisjonen i mindre grupper slik at alle aktiviseres i enda større grad i de fasene av arbeidet.

«Jonas, jeg har ørkenrotter hjemme.
Kan jeg ta med et opptak av de som vi kan teste ut i komposisjonen?»

Elevsitat (12)