Skaperkraft gir livsmestring


I begynnelsen av desember var Stiftelsen Veslefrikk på et innspillseminar om styrkingen av de praktiske og estetiske fagene i skolen. Seminaret ble arrangert av Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. En rekke personer fra sentrale fagmiljøer var tilstede. Stiftelsen Veslefrikk jobber for barn og unges skaperkraft, og deltok med dette som agenda.

På bakgrunn av et stortingsvedtak fra 2016, skal regjeringen nå legge frem en plan for å styrke de praktiske og estetiske fagene, og målet for seminaret var å konkretisere noen innspill til denne planen. Kompetansekrav, lærerutdanningene, fagfornyelsen og de praktiske og estetiske fagenes status og var sentrale diskusjonstemaer. Gjennom plenumsdiskusjoner og gruppearbeid ble det løftet frem mange interessante perspektiver på disse temaene. Særlig ble kompetansekrav og forhold rundt lærerutdanningene nøye drøftet.

Barn og unge skaper hver dag
Stiftelsen Veslefrikk legger til grunn at alle mennesker skaper hver dag, enten det er relasjoner, løsninger på utfordringer, meninger, kunstneriske uttrykk eller konkreter. Barn og unges tro på egen skaperkraft er derfor sentralt for opplevelsen av livsmestring. Å skape musikk er en leken og intuitiv inngang til dette, som alle barn kjenner. Små barn komponerer ved å nynne i lek og alvor, og de beveger seg med rytmer. Opplevelsen av denne skaperkraften tones ofte ned i møtene med en strømlinjeformet mediekultur når barna blir eldre og den naturlige utviklingen fører til et sterkere fokus på andres opplevelse av en selv. Komponering og annen skapende aktivitet i musikkundervisningen kan derfor bidra til at skaperkraften små barn har bringes videre og utvikles med alderen. Her kan altså god musikkundervisning bidra til livsmestring.

Dette er heller ikke unikt for musikkfaget – de andre praktiske og estetiske fagene er også grunnleggende skapende og kan bidra til å gi barn og unge en erfaring med egen skaperkraft. Denne erfaringen er også av stor betydning for elevenes utvikling av kreativitet og andre fagovergripende kompetanser. Vi tror et større fokus på disse tingene kan gi de praktiske og estetiske fagene en sterkere posisjon. Men skal man lykkes med dette, er det sentralt at skolene har tilgang til kompetanse, og at de skapende aktivitetene i fagene blir prioritert.